Banks raise deposit interest rates
In need of raising medium and long term capital, which serves business activities at the end of the year and reduction in the ratio ...
Franchise explosion in Vietnam
Franchise has facilitated many foreign brands to break into Vietnam. In addition to franchise industry for food, beverage or education, franchising in goods retail industry...
6 leading economic sectors in Central region
There are 6 coastal and marine economic sectors mainly developed in the Central region, which creating positives results ...
91.9% companies are optimistic about production activities in the last 6 months this year
FDI companies sector is witnessed a positive production volume, 91.1% of which are expected to increase or remain their volume ...
CPTPP makes shift of Vietnam from deficit to surplus
Most signed free trade agreements (FTA) have reflected that Vietnam always run deficit trend ...
- 04 / 05 / 2018 -
Quy định mới trong lĩnh vực đầu tư

Từ ngày 27/12/2015, Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư có hiệu lực.

Theo đó, nhà đầu tư (NĐT) phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định này. Đơn cử như:

– NĐT trúng đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– NĐT trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định pháp luật về đấu thầu.

– NĐT được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng QSD đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác…

Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ % trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

– Mức ký quỹ là 3% với phần vốn đến 300 tỷ đồng.

– Mức ký quỹ là 2% với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng.

– Mức ký quỹ là 1% với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP .