Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động
Với mong muốn bổ sung thêm nguồn vốn trung, dài hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm, đồng thời giảm...
Bùng nổ nhượng quyền thương hiệu vào Việt Nam
Hoạt động nhượng quyền đang được giới kinh doanh vận dụng để đưa các thương hiệu nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Ngoài lĩnh...
6 ngành kinh tế phát triển mũi nhọn khu vực miền Trung
Có 6 lĩnh vực kinh tế biển, ven biển đang được các tỉnh miền Trung tập trung phát triển và đã đạt được những kết...
91.9% doanh nghiệp lạc quan về hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả...
Việt Nam chuyển dần từ nhập siêu sang xuất siêu với CPTPP
Với hầu hết các hiệp định thương mại (FTA) đã ký, Việt Nam thường nhập siêu, thì nay, khi thực hiện CPTTP, trong 7 tháng...
- 01 / 04 / 2018 -
Từ ngày 08/12/2017, công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước sẽ thực hiện theo Thông tư mới

Ngày 25/10/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 116/2017/TT -BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của SGDCK, TTLKCK theo quy định tại Chương IV Thông tư này; phản ánh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán và các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán và thị trường chứng khoán của SGDCK, TTLKCK và qua các hoạt động phối hợp nghiệp vụ giữa UBCKNN và SGDCK, TTLKCK. Trên cơ sở kế hoạch giám sát tuân thủ hàng năm, UBCK sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ Sở GDCK, VSD và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Sở GDCK và VSD có trách nhiệm ban hành các quy chế, quy trình và các văn bản nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu của UBCK để phục vụ công tác giám sát tuân thủ.

Sở GDCK thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK, quy chế của Sở GDCK đối với thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, tổ chức có chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, tổ chức và các cá nhân tham gia giao dịch trên TTCK.

VSD thực hiện việc giám sát tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK và quy chế của VSD đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, Sở GDCK, VSD có trách nhiệm xử lý đối với các hành vi vi phạm quy chế của Sở GDCK, VSD. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở GDCK, VSD có trách nhiệm báo cáo UBCK xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư 116/2017/TT -BTC có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2017.